Shimano
Shoe Size Equivalency
Men's Women's European
4 5
36 cm

5½-6
37 cm
5
6.5
38 cm
5½-6
7-7½
39 cm
6½-7
8-8½
40 cm

9
41 cm
8-8½
9½-10
42 cm
9

43 cm
9½-10

44 cm
10½-11

45 cm
11½

46 cm
12-12½

47 cm
13

48 cm
14

49 cm
15

50 cm